Projekt Tożsamość / Lokalność / Polskość (sierpień 2018)

Realizujemy projekt pod nazwą „ Tożsamość / Lokalność / Polskość”, który jest organizowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu pn. „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”. Dwuletni program przewiduje udział uczestników w wielu interesujących i wartościowych wydarzeniach.

Przedstawiamy szkoły biorące udział w projekcie.

Placówki z Pomorza:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim [16 sierpnia 2018]

Zadaniem szkoły jest rozwijanie u uczniów samodzielności, przedsiębiorczości oraz poczucia odpowiedzialności, tolerancji i wzajemnej pomocy. Założone cele osiągane są dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, odpowiednio dobranym programom nauczania i wychowania oraz stosowaniu nowoczesnych metod kształcenia. Rodzice są współgospodarzami szkoły i wspólnie z pracownikami wspierają wysiłki na rzecz dzieci, inicjują przedsięwzięcia wychowawcze i wspomagają finansowo szkołę.
W szkole pracują nauczyciele otwarci na wszelkie problemy swoich uczniów. Szkoła posiada własny internat dla uczniów zamiejscowych. Lekcje wychowania fizycznego i inne zajęcia sportowe odbywają się w nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej z pełnowymiarowymi boiskami do gier zespołowych. Szkoła udostępnia dla każdego ucznia centrum multimedialne, posiada także dwie dobrze wyposażone w sprzęt i programy pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Od wielu lat nawiązuje liczne kontakty z placówkami oświatowymi w całej Europie. Uczniowie szkoły osiągają sukcesy w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych. (fot. A. Ślusarczyk)

projektTLP-zso1-pruszcz

Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich [21 sierpnia 2018]

Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną. Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, muzycznych, teatralnych, plastycznych i sportowych. Motto szkoły to: „Szukaj światła, prawdy i piękna”. W oparciu o wynikające z hasła treści, dyrekcja oraz kadra nauczycielska konstruuje warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia, kształci kompetencje, wspiera postawy twórcze oparte na wartościach uniwersalnych. Szkoła dostosowuje się do tempa zmian cywilizacyjnych, przygotowuje uczniów do wyzwań na miarę współczesnych wymagań. Patronką szkoły jest Kunegunda Pawłowska – przedwojenna kierowniczka Ochronki Macierzy Szkolnej w Trąbkach Wielkich, animatorka kultury, więźniarka obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Inspirując się dorobkiem patronki władze szkoły konsekwentnie zmierzają do osiągnięcia wytyczonych celów, wspierając nauczycieli i uczniów w podejmowaniu działań twórczych przyjmując zasadę, że propagując szeroko rozumiane partnerstwo oraz współpracę między uczniami, rodzicami, pracownikami i nauczycielami, szkoła stanowi wspólnotę „uczącą się”, gdzie każdy rozwija swoje zdolności na miarę swoich potrzeb. W szkole priorytetem jest wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania oraz wychowania w duchu ogólnie akceptowanych wartości, a także wypracowanych przez szkołę norm i postaw, przy współdziałaniu i zaangażowaniu rodziców i społeczności lokalnej. Uczniowie placówki są świadomymi Polakami utożsamiającymi się z pojęciem „małej” i „wielkiej” Ojczyzny, mądrze rozumiejącymi pielęgnowanie przez szkołę idei wychowania patriotycznego. (fot. materiały szkoły)

projektTLP-sptrabkiwlk

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku [22 sierpnia 2018]

W szkole każdy uczeń ma możliwość jak najpełniej rozwijać swoje predyspozycje w zakresie wiedzy i umiejętności. W duchu ideałów patrona – Alfa Liczmańskiego, pedagoga, harcmistrza, komendanta Gdańskiej Chorągwi Harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku, więźnia obozu koncentracyjnego Stutthof, kadra stara się kształtować człowieka zakorzenionego w tradycji regionu i kraju. Atmosfera szkoły sprzyja rozwojowi każdego ucznia, w tym dzieci niepełnosprawnych i odmiennych kulturowo. Pielęgnowana jest tradycja narodu polskiego, regionu i szkoły w duchu patriotycznych ideałów, a także promowany jest model zdrowego trybu życia uczniom poprzez aktywną i twórczą współpracę ze środowiskiem lokalnym. Misją placówki jest promocja działalności szkoły i jej osiągnięć w środowisku lokalnym i regionie. Uczniowie są przygotowywani do życia w społeczeństwie wiedzy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych. Ponadto szkoła organizuje wszechstronną pomoc potrzebującym, dba o rozwój zawodowy nauczycieli zgodnie z potrzebami wychowanków, dąży do partnerskiej współpracy z rodzicami uczniów,a także na bieżąco wzbogaca bazę i wyposażenie placówki. (fot. materiały szkoły)

projektTLP-sp65gdansk

Partnerami 3 szkół z Pomorza są 3 polskie placówki z Wileńszczyzny:

Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu [23 sierpnia 2018]

Szkoła w Podbrzeziu swoją historię wywodzi z prywatnych i kościelnych szkół parafialnych. Od 2001 roku szkole zostało przywrócone im. św. Stanisława Kostki. W 2014 roku szkoła uzyskała status Gimnazjum. Obecnie w placówce naukę pobiera 266 uczniów. Zadaniem szkoły jest rozwijanie u uczniów samodzielności, przedsiębiorczości oraz poczucia odpowiedzialności, tolerancji i wzajemnej pomocy. Rodzice są współgospodarzami szkoły i wspólnie z pracownikami gimnazjum wspierają wysiłki na rzecz dzieci, inicjują przedsięwzięcia wychowawcze, a także wspomagają finansowo. Nauczanie od grupy przygotowawczej do klasy maturalnej odbywa się w języku polskim. W szkole pracują nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, otwarci na wszelkie problemy swoich uczniów. Lekcje wychowania fizycznego i inne zajęcia sportowe odbywają się w nowoczesnej hali sportowej oraz na boisku, Szkoła posiada także dwie dobrze wyposażone w sprzęt i programy pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Uczniowie szkoły osiągają sukcesy w olimpiadach i konkursach międzynarodowych, uczestniczą w działalności różnorodnych kółek, podtrzymują wieloletnie tradycje szkoły. Od wielu lat nawiązujemy liczne kontakty z placówkami oświatowymi w Polsce i na Litwie. (fot. materiały szkoły)

projektTLP-gimnazjumpodbrzezie

Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach [24 sierpnia 2018]

Szkoła została założona w 1939 roku. Przez miejscowość, w której się znajduje płynie strumyczek Kiwi. Nieopodal strumyka znajduje się piętrowy budynek Kiwiskiej Szkoły, w którym uczniowie uczęszczają na lekcje od 1960 roku. Miejscowość znajduje się 17 km od Wilna. Kadrę nauczycielską stanowią ambitni, kreatywni, doskonalący swoje umiejętności, dążący do ciągłego rozwoju pedagodzy. Językiem wykładowym jest język polski. Od pierwszej klasy uczniowie uczą się języka litewskiego, jako języka państwowego, a jako języka obcego – angielskiego. W roku szkolnym 2017-2018 nauka w szkole odbywała się na trzech poziomach: przedszkolnym, początkowym oraz podstawowym. W szkole zatrudniony jest logopeda, psycholog oraz choreograf. Obecnie szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Największą popularnością cieszą się: kółko z języka angielskiego, teatralne, muzyczne, taneczne, sportowe, zabaw edukacyjnych i kółko informatyczne. W szkole działają także kółka: dziennikarskie oraz historii Polski. W placówce działa biblioteka oraz czytelnia. Większość pracowni przedmiotowych jest wyposażona w pomoce dydaktyczne, naukowe oraz sprzęt audiowizualny. W pracowni komputerowej znajduje się nowoczesny sprzęt ze specjalistycznym oprogramowaniem i stałym dostępem do Internetu. Społeczność szkolna bardzo chętnie bierze udział w różnorodnych projektach, przedsięwzięciach pozalekcyjnych, mających na celu ubogacić i urozmaicić czas wolny wychowanków. (fot. materiały szkoły)

projektTLP-spkiwiszki

Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach [25 sierpnia 2018]

Szkoła w Kowalczukach to przyjazna młodzieży, wychowująca uczniów w duchu europejskich tradycji chrześcijańskich, otwartych na świat, kreatywnych, w której proces dydaktyczno-wychowawczy na wszystkich szczeblach nauczania odbywa się w języku polskim. Potwierdzeniem, że w Kowalczukach po I wojnie światowej działała szkoła, było odnalezienie najstarszego świadectwa wydanego w 1921/1922 roku szkolnym. Placówka pełniła rolę czteroletniej szkoły powszechnej należącą do Wileńskiego Okręgu Szkolnego. Nauczanie wszystkich przedmiotów odbywało się w języku polskim. Uchwałą Rady Samorządu rejonu wileńskiego od grudnia 1999 roku szkoła nosi imię Stanisława Moniuszki. W wyniku pomyślnego przebiegu akredytacji z lipca 2012 roku na podstawie uchwały Rady samorządu rejonu wileńskiego szkoła uzyskała miano gimnazjum.

projektTLP-sp65gdansk

Profile w mediach społecznościowych:

facebook-ikona   instagram-logo